Ông Eric Hoffman

Ông Eric Hoffman

Ông Eric Hoffman - Giám đốc phòng Công nghệ thông tin
Bộ phận/ Khoa: 
Điều hành (Vận hành tổ chức)
Chức vụ: 
Giám đốc Công nghệ thông tin
Nơi công tác: 
RMIT Nam Sài Gòn
Điện thoại: 
+84 28 3776 1300
Ông Eric Hoffman

Ông Eric Hoffman điều hành và lên kế hoạch chiến lược cho phòng Công nghệ thông tin nhằm kiến tạo, thực hiện và cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT) sáng tạo và bền vững cho tất cả cơ sở của Đại học RMIT tại Việt Nam.

Với kỹ năng giao tiếp tuyệt vời và cách tiếp cận hướng kết quả, ông Hoffman xây dựng mối quan hệ với các phòng ban nhằm thu hẹp khoảng cách giữa phòng CNTT và các bộ phận khác, và giúp mọi người trong trường ứng dụng công nghệ hiệu quả.

Trước khi làm việc tại RMIT Việt Nam năm 2016, ông Hoffman giữ vị trí quản lý cấp cao tại Accenture, một công ty cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp toàn cầu hàng đầu chuyên về xây dựng chiến lược, tư vấn, kỹ thuật số, công nghệ, và vận hành. Ông đã quản lý các nhóm nhân viên ở Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Phi, Châu Á và Úc, và có kinh nghiệm làm việc ở tất cả các khâu của toàn bộ quy trình cung cấp dịch vụ. Ông cũng thực hiện nhiều dự án thành công cho nhiều khách hàng quốc tế, tập trung chiến lược vào hoạch định đầu tư công nghệ, triển khai ứng dụng, cung cấp dịch vụ và đo lường.

Cùng với các nhân viên phòng Công nghệ thông tin, ông Hoffman đặt mục tiêu cung cấp giải pháp CNTT sáng tạo cho tất cả các đơn vị trong trường.