Ông Lê Minh Khánh

Ông Lê Minh Khánh

Ông Lê Minh Khánh - Giám đốc Tài chính
Bộ phận/ Khoa: 
Điều hành (Vận hành tổ chức)
Phòng/ban: 
Phòng Tài chính Kế toán
Chức vụ: 
Giám đốc Tài chính; Quyền giám đốc Điều hành (Vận hành tổ chức)
Nơi công tác: 
RMIT Nam Sài Gòn
Điện thoại: 
+84 28 3776 1300
Bằng cấp: 
Thạc sĩ Kế toán Quốc tế, Cử nhân Luật, Cử nhân Quản trị Kinh doanh
Ông Lê Minh Khánh

Với nhiều năm kinh nghiệm làm việc tại các tổ chức quốc tế, ông Khánh được bổ nhiệm vào vị trí Giám đốc Tài chính tại RMIT Việt Nam từ năm 2012.

Vai trò của ông tại RMIT Việt Nam là bảo đảm tuân thủ trong tài chính của trường bằng việc chuẩn bị các báo cáo chất lượng và kịp thời.