Thuật ngữ viết tắt

Thuật ngữ viết tắt

Các thuật ngữ và từ viết tắt sử dụng tại Đại học RMIT Việt Nam.

Vui lòng tham khảo thông tin đầy đủ ở trang tiếng Anh.