Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

Lựa chọn cho nhà lãnh đạo tương lai

Chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) của RMIT Việt Nam là chương trình toàn thời gian, trong khi chương trình EMBA (Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh - Bán thời gian) dành cho những người đã đi làm.