Phòng Học vụ

Phòng Học vụ

Phòng Học vụ Đại học RMIT Việt Nam hỗ trợ các hoạt động trọng yếu liên quan đến việc quản lý sinh viên từ thời điểm đăng ký nhập học đến khi tốt nghiệp.

Các hoạt động chính gồm:

  • đăng ký nhập học
  • nhập học
  • các chính sách liên quan đến học thuật và việc tuân thủ
  • hệ thống và dữ liệu sinh viên
  • hỗ trợ quản lý các chương trình học và môn học
  • quản lý bảng điểm và thành tích có liên quan của sinh viên
  • học phí và thanh toán
  • thi cử và đánh giá
  • hoàn thành chương trình học và tốt nghiệp

Thông tin liên lạc

Phòng Học vụ (Việt Nam) -