Người hướng dẫn khoa học tại Đại học RMIT Việt Nam

Người hướng dẫn khoa học tại Đại học RMIT Việt Nam

Bạn đang ấp ủ kế hoạch học lên tiến sĩ hoặc tham gia một chương trình nghiên cứu bậc cao khác?

Bạn có thể chọn học tại Việt Nam, với một người đồng hướng dẫn tại Việt Nam, nhưng vẫn được xem là nghiên cứu sinh của Đại học RMIT Melbourne. Bạn sẽ có người hướng dẫn tại cả hai quốc gia và được cấp bằng tương đương như học tại Melbourne.

Đội ngũ có thể hướng dẫn khoa học tại RMIT Việt Nam đang dần lớn mạnh. Bạn có thể tham khảo danh sách đính kèm để tìm người hướng dẫn phù hợp với định hướng nghiên cứu của mình. Vui lòng gửi email trực tiếp tới người mà bạn muốn được hướng dẫn.

Tải danh sách đầy đủ người hướng dẫn trong văn bản đính kèm (lưu ý: văn bản được trình bày bằng tiếng Anh).

Bạn có thể tham khảo thêm người hướng dẫn tại RMIT Melbourne (lưu ý: trang này là trang bằng tiếng Anh)

Mỗi nghiên cứu sinh phải có hai người hướng dẫn (một người ở Nhóm 1 và một người ở Nhóm 2).

Để biết thêm thông tin về chương trình Tiến sĩ tại Đại học RMIT Việt Nam, vui lòng liên hệ theo thư điện tử phd.enquiries@rmit.edu.vn.