Ngày đăng ký lớp

Ngày đăng ký lớp

Trang này cung cấp thông tin về ngày và các mốc thời gian quan trọng liên quan đến Thời khóa biểu sinh viên.

*Lưu ý: Vào ngày thứ Năm, 06 tháng 2, tất cả sinh viên được khuyến khích chỉ truy cập Hệ thống Thời khóa biểu sinh viên (STS) ở các mốc thời gian cụ thể đã được phân chia theo Khoa và Cơ sở mình đang theo học nhằm tiết kiệm thời gian và có kinh nghiệm lập thời gian biểu tốt hơn.

Lịch trình đầy đủ của STS | Học kỳ 1, năm 2020

Thuật ngữ viết tắt:

  • SBM – Khoa Kinh doanh & Quản trị (School of Business & Management)
  • SCD – Khoa Truyền thông & Thiết Kế (School of Communication & Design)
  • SST – Khoa Khoa học & Công nghệ (School of Science & Technology)

*** Sinh viên tại cơ sở Nam Sài Gòn và cơ sở Hà Nội chỉ có thể chọn nhóm-lớp trên STS cho các khóa ENGL1702 và ENGL1703. Riêng các sinh viên đăng ký khóa học ENGL1701 sẽ được nhân viên của Khoa tiếng Anh & Chuyển tiếp đai học sắp xếp nhóm lớp.