Kỹ năng Lãnh đạo & Phát triển Sinh viên

Kỹ năng Lãnh đạo & Phát triển Sinh viên

Một trong những ưu điểm tạo nên sự khác biệt của Đại học RMIT Việt Nam là những chương trình và nguồn hỗ trợ cho phép sinh viên trở thành nhà lãnh đạo bản lĩnh, sẵn sàng trong công việc và cuộc sống.

Chương trình LEAD với các yếu tố Lãnh đạo, Chủ động, Cầu tiến và Phát triển giúp sinh viên thể hiện tối đa tiềm năng, cũng như hoàn thiện kỹ năng lãnh đạo qua các buổi học, hướng dẫn chuyên đề có định hướng, các dự án cộng đồng và tự đánh giá cá nhân. Ngoài ra, với các chương trình Generation Impact Challenge và Emerging Leaders Program, sinh viên học được cách xác định các vấn đề xã hội cũng như trở ngại trong làm việc nhóm, bổ sung nguồn lực và cá nhân có năng lực tại trường.

Nếu bạn có thắc mắc, vui lòng liên hệ: .