Hiểu biết về văn hóa và xã hội

Hiểu biết về văn hóa và xã hội

Nhạy bén với sự khác biệt văn hóa...

Sinh viên tốt nghiệp Đại học RMIT hiểu biết về sự khác biệt văn hóa và phát triển kĩ năng xã hội, đạo đức để trở một thành viên tích cực, có trách nhiệm với địa phương, quốc gia, quốc tế và các cộng đồng chuyên biệt.

Minh chứng cho đặc điểm này

  • Nhận biết và tôn trọng vai trò của sự khác biệt và đa dạng văn hóa trong những bối cảnh công việc và xã hội.
  • Thể hiện thái độ không phân biệt đối xử trong quan hệ với tất cả các loại khác biệt và đa dạng, không chỉ trong văn hóa mà còn trong cả trong vấn đề giới tính, tôn giáo, xu hướng tình dục, nhân dạng và khả năng.
  • Ghi nhận và phân tích, dựa trên các quan điểm, quyết định, ứng xử cá nhân.
  • Hiểu rõ và áp dụng nguyên tắc, đạo đức cá nhân vào trong các tình huống công việc và xã hội.
  • Đánh giá các vấn đề công bằng xã hội khi áp dụng trong bối cảnh học tập, công việc và nghề nghiệp.
  • Phân tích và đánh giá các vấn đề xã hội một cách công bằng.
  • Thẩm định và đánh giá sức ảnh hưởng tiềm năng của các hoạt động kinh doanh và doanh nghiệp trong kinh tế và xã hội, đặc biệt là đến các nhóm và cá nhân.

Khám phá các đặc điểm nổi bật khác của sinh viên RMIT