Sự kiện tại Đại học RMIT Việt Nam

Sự kiện tại Đại học RMIT Việt Nam

Ngày hội định hướng

14 Tháng 6, 2019 - 09:00

RMIT Saigon South, RMIT Hanoi City

Sẵn sàng bắt đầu hành trình mới tại RMIT.