Sự kiện tại Đại học RMIT Việt Nam

Sự kiện tại Đại học RMIT Việt Nam

Hội thảo thông tin Các ngành học triển vọng cho tương lai

18 Tháng 8, 2019 - 08:00

RMIT Saigon South

Tham dự hội thảo để tìm hiểu các chương trình học tại RMIT, đặc biệt hai chương trình mới Quản trị Nguồn nhân lực (Human Resource Management...

Hội thảo thông tin Các ngành học triển vọng cho tương lai

18 Tháng 8, 2019 - 08:00

RMIT Saigon South

Tham dự hội thảo để tìm hiểu các chương trình học tại RMIT, đặc biệt hai chương trình mới Quản trị Nguồn nhân lực (Human Resource Management...