01/2017

01/2017

Buổi diễn thuyết dành cho công chúng

9 Tháng 1, 2017 - 15:00 đến 17:00

RMIT Saigon South

Buổi diễn thuyết dành cho công chúng đầu tiên trong năm 2017 tổ chức bởi Trung tâm Xuất sắc về Kỹ thuật số (CODE).