Dự án Trung tâm Học liệu

Dự án Trung tâm Học liệu

 Với sự hỗ trợ từ tổ chức từ thiện của Mỹ – Atlantic Philanthropies – RMIT Việt Nam góp phần vào việc phát triển cơ sở hạ tầng về giáo dục của Việt Nam, thông qua việc xây dựng các Trung tâm Học liệu tại các đại học vùng của Việt Nam: Đại học Huế, Đại học Đà Nẵng, Đại học Cần Thơ, và Đại học Thái Nguyên.       

  • Trung tâm Học liệu tại Đại học Huế đã khánh thành vào tháng 6 năm 2004,
  • Trung tâm Học liệu tại Đại học Đà Nẵng đã khánh thành vào tháng 7 năm 2005,
  • Trung tâm Học liệu tại Đại học Cần Thơ đã khánh thành vào ngày 26 tháng 4 năm 2006, và
  • Trung tâm Học liệu tại Đại học Thái Nguyên đã hoàn thành và đi vào hoạt động vào tháng 12 năm 2007.

Vui lòng xem thêm thông tin bằng tiếng Anh tại đây.