Dịch vụ Bình đẳng Giáo dục

Dịch vụ Bình đẳng Giáo dục

Dịch vụ Bình đẳng Giáo dục | RMIT Việt Nam

Dịch vụ Bình đẳng Giáo dục (hay còn gọi là ELS) hỗ trợ sinh viên khuyết tật, sinh viên có nhu cầu học tập khác biệt, sinh viên có tình trạng sức khỏe thể chất hoặc tinh thần và sinh viên đang chăm sóc cho người có tình trạng sức khỏe thể chất hoặc tinh thần.

ELS cung cấp hỗ trợ thông qua việc đánh giá tác động tình trạng của bạn lên quá trình học tập và nghiên cứu. Chúng tôi có thể phát triển một Kế hoạch Điều chỉnh Thích hợp để hỗ trợ bạn trong quá trình học tập tại RMIT.

Chúng tôi tin tưởng bằng việc loại bỏ những rào cản để tham gia hiệu quả trải nghiệm đại học, chúng tôi hướng đến mục tiêu cung cấp tiếp cận bình đẳng, cơ hội và thành công cho tất cả sinh viên.

Liên hệ Dịch vụ Bình đẳng Giáo dục
Email:  
Điện thoại: +84 28 3776 1300 (số nội bộ 2026)