Cơ sở vật chất của Thư viện

Cơ sở vật chất của Thư viện

Truy cập vào Bộ sưu tập ảnh để xem hình ảnh cơ sở vật chất của Thư viện.

Cách đặt phòng thảo luận

Kiểm tra tình trạng phòng

Liên hệ

 • Trò chuyện trực tuyến 
 • Email (SGS: ; HN: )
 • Điện thoại (SGS: 08 3776 1319; HN: 04 3724 5920)

Đặt phòng

 • Đại diện cho nhóm khi đặt phòng phải biết rõ số lượng thành viên tham gia.
 • Có thể đặt phòng trước một tuần. Ví dụ, nếu muốn sử dụng phòng vào ngày 22 tháng 10, người dùng có thể đặt phòng sớm nhất vào ngày 15 tháng 10.
 • Có thể đặt phòng trực tiếp tại thư viện hoặc qua trò chuyện trực tuyến, gởi email hoặc gọi điện thoại.
 • Vui lòng kiểm tra lịch để biết số phòng còn trống trước khi yêu cầu đặt phòng.

Hạn mức đặt phòng

 • Mỗi sinh viên/giảng viên được phép đặt phòng không quá hai giờ một tuần.
 • Mỗi nhóm không được ít hơn hai và không quá mười thành viên.
 • Sau 15 phút, nếu nhóm đặt phòng không đến sử dụng mà không báo trước, yêu cầu đặt phòng được xem như hủy bỏ và thời gian sử dụng phòng của thành viên đại diện nhóm vẫn bị trừ.

Thủ tục đặt phòng

 • Thành viên đại diện nhóm phải trình thẻ sinh viên/nhân viên cho nhân viên thư viện trước khi sử dụng phòng.
 • Mỗi nhóm sẽ nhận chìa khóa để mở và khóa phòng trước và sau khi sử dụng.