Bước 03: Tạo thời khóa biểu

Bước 03: Tạo thời khóa biểu

Chào mừng bạn đến với trang thông tin Hệ thống thời khóa biểu STS!

Hệ thống thời khóa biểu (STS) giúp sinh viên xem thời khóa biểu và lập thời gian biểu cá nhân bằng cách chọn nhóm lớp cho mỗi môn. Bạn có thể tìm hiểu thông tin về hệ thống STS dưới đây.

Bạn có thể truy cập vào STS bằng cách nhấp vào đây:

Thời khóa biểu chung dùng để xem thời khóa biểu tất cả môn học tại Đại học RMIT Việt Nam, gồm thông tin và địa điểm các buổi giảng, buổi hướng dẫn nhóm, các phòng thí nghiệm, lớp học, v.v. Thời khóa biểu của các khóa học và lịch phòng được tìm thấy ở đây.

Ngày đăng ký lớp
Video giới thiệu & Tài liệu hướng dẫn
Hỏi đáp và Hỗ trợ

Bước tiếp theo:

Tham dự ngày định hướng