Ban lãnh đạo

Ban lãnh đạo

Phát triển và thành công của Đại học RMIT tại Việt Nam

Đại học RMIT Việt Nam được điều hành bởi một Ban lãnh đạo, đứng đầu là Thừa hành Phó chủ tịch Hội đồng phụ trách Phát triển toàn cầu kiêm Phó giám đốc Đại học RMIT Melbourne. Hiệu trưởng Đại học RMIT Việt Nam báo cáo cho Ban lãnh đạo mà Hiệu trưởng cũng là một thành viên, đồng thời bổ nhiệm thành viên Ban lãnh đạo vào các vị trí lãnh đạo và quản lý sự phát triển cũng như các hoạt động của trường. 

Hiệu trưởng Đại học RMIT Việt Nam nhận sự hỗ trợ về các vấn đề liên quan đến chính sách và vận hành từ một nhóm các nhà quản lý cấp cao.

Ngoài ra, trường còn có các ủy ban tư vấn cho Hiệu trưởng về nhiều vấn đề khác nhau. Hầu hết các ủy ban này đều được giao quyền để phê duyệt một số vấn đề nhất định.